• PROMOCJA ENKODERY

    Przy zakupie 2 lub 3 szt. enkoderów wpisz w koszyku w kodzie rabatowym "rabat 2 szt." lub "rabat 3 szt." aby otrzymać 5% lub 10% rabatu.

Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Handlowe Centrum Układów Napędowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Sklep internetowy http://sklep.zeltech.pl (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez Zeltech Mechatronika Sp. z o.o., 94-103 Łódź, Elektronowa 6, NIP: 7272753378.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż, towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Zeltech Mechatronika Sp. z o.o., TYLKO i WYŁĄCZNIE przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep. 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o.

przyjęte Uchwałą Nr 5/2015 Zarządu Zeltech Mechatronika Sp. z o.o. w dniu 27.05.2015 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341394, zwane dalej "OWS" regulują zasady sprzedaży towarów i usług w ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej Sprzedającym,

1.  Zawarcie umowy.

1.1. Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów i usług w ramach obrotu B2B (Business to Business). Nie prowadzi sprzedaży dla klientów indywidualnych (B2C) – konsumentów.

1.2. Zawarcie umowy następuje, gdy jedna ze stron wyrazi chęć zawarcia umowy (oferta, zamówienie) podając istotne postanowienia i ogólne warunki a druga ze stron przyjmie to oświadczenie bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień - w formie potwierdzenia wraz z zaakceptowanymi OWS. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

1.3. Obie strony obowiązuje pisemna forma wszelkich uzgodnień.

1.4. Zawarcie umowy następuje również z chwilą złożenia przez strony podpisów na sporządzonym dokumencie umowy w przypadkach innych niż opisano w pkt.1.2. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

2.  Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

- Sprzedający - ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341394

- Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

-Termin płatności -  dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.

- Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym

- Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, złożona elektronicznie w sklepie internetowym, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

- Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

3.  Realizacja umowy

3.1.Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

3.2.Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie).

3.3.Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

3.4.Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:

Nazwę Kupującego -  wraz z wskazaniem dokładnego adresu;

Numer NIP lub odpowiednik,

Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy;

Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty.;

Ilość zamówionego towaru;

Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

3.5.Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach  wyżej wymienionych.

3.6.Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

3.7.Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

3.8.Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji umowy.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych technicznych.

3.9.Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, powiadamiając niezwłocznie Kupującego pisemnie.

3.10.  Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest dokument sprzedaży towarów (faktura VAT lub WZ) lub protokół zdawczo-odbiorczy dla towarów i usług potwierdzony przez Kupującego.

3.11.  W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

3.12.  Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

3.13.  Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

3.14.  Reklamacje ilościowe powinny być składane pisemnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru na podstawie komisyjnego protokołu rozbieżności wraz z kopią listu przewozowego oraz faktury sprzedaży lub innych dokumentów towarzyszących przesyłce tj. specyfikacji lub dokumentu WZ.

3.15.  Jeżeli dostawa do Kupującego odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego, Kupujący obowiązany jest zgłosić pisemnie wady jawne i uszkodzenia dostarczonych towarów, wynikłe w trakcie transportu, w terminie 2 dni od daty ich otrzymania. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do przesłania oryginału listu przewozowego wraz z protokołem niezgodności, podpisanym przez przewoźnika, potwierdzającym fakt uszkodzeń w czasie transportu.

3.16.  Jeżeli koszty dostarczenia towaru ponosi Sprzedający, koszty odbioru i rozładunku obciążają Kupującego.

3.17.  Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

3.18.  Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które Kupujący nie zapłacił. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli otrzymał towar użyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez Sprzedającego od Kupującego jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

3.19.  Jeżeli spełnienie świadczenia przez Kupującego jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, Sprzedający może wstrzymać się z realizacją zamówienia, dopóki Kupujący nie dokona całkowitej przedpłaty na towar lub usługę lub nie przedstawi zabezpieczenia zaakceptowanego przez Sprzedającego.

3.20.  W przypadku istnienia zaległości płatniczych od Kupującego, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu spłaty przez Kupującego zaległych zobowiązań pomimo wysłania oferty i jej przyjęcia przez Kupującego lub potwierdzenia przyjęcia

3.21.  Prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, Kupujący uzyskuje w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.

3.22.  Kupujący może żądać od Sprzedającego udostępnienia instrukcji obsługi zakupionego towaru.

4. Warunki płatności

4.1.Ostateczne warunki płatności podane są w potwierdzeniu zamówienia.

4.2.W przypadku gdy w potwierdzeniu przewidziana jest zaliczka na rzecz Sprzedającego, wpłacona przez Kupującego kwota podlega zaliczeniu na poczet ceny.

4.3.W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki Sprzedający ma prawo do przesunięcia terminu dostawy towarów i/lub wykonania usługi aż do czasu uzyskania potwierdzenia z banku Sprzedającego wpływu zaliczki.

4.4.Sprzedający oświadcza, że jest czynnym  podatnikiem  podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod nr NIP 727-275-33-78.

4.5. W przypadku opóźnienia w zapłacie za towar/usługę Kupujący zostanie obciążony odsetkami w wysokości przewidzianej ustawowo.

4.6.Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny za towar bądź za jego część.

5. Gwarancja

5.1.Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na okres i na warunkach ustalonych tylko i wyłącznie w  załączonej do towaru karcie gwarancyjnej, umowie lub potwierdzeniu.

5.2.Gwarancja rozpoczyna swój bieg z dniem wydania towaru, a gdy umowa przewiduje montaż - z dniem podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego, nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od daty wydania/dostarczenia towaru.

5.3.Aby skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia i doręczenia Sprzedającemu  pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, w terminie 7 dni od momentu wykrycia wady, pod rygorem utraty w/w uprawnień gwarancyjnych.

5.4.Po wykryciu wady przez Kupującego, jest on zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania eksploatacji towaru, pod rygorem  utraty uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji.

5.5.Kupujący jest obowiązany wykazać, iż towar podlegający reklamacji nabył od Sprzedającego. Niemożność identyfikacji towaru , jako pochodzącego od Sprzedającego (w szczególności  poprzez  m.in. brak lub uszkodzenie tabliczki znamionowej towaru, opisu towaru lub niezgodność towaru z załączoną fakturą lub kartą gwarancyjną) spowoduje nie uwzględnienie roszczeń Kupującego przez Sprzedającego.

5.6.Sprzedający w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego podejmie decyzję odnośnie uwzględnienia roszczeń Kupującego wynikających z udzielonej gwarancji. W przypadku nie uwzględnienia roszczeń, Sprzedający zawiadomi Kupującego o swojej decyzji. Wobec braku informacji od Sprzedającego, w ciągu 30 dni od otrzymania przez niego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, przyjmuje się, iż roszczenia Kupującego wynikające z gwarancji zostały uznane.

5.7.Po uznaniu roszczeń wynikających ze zgłoszenia reklamacyjnego, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia towaru na koszt Sprzedającego dopiero po uzgodnieniu ze Sprzedającym miejsca, sposobu i terminu dostawy.

5.8.Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, albo do zwrotu na rzecz Kupującego dokonanej zapłaty, jeżeli wady te ujawnione zostaną w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym  towarze (będące następstwem wadliwego wykonania lub użycia wadliwych materiałów).

5.9.Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt  jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody.

5.10.  Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonywania napraw lub przeróbek dostarczonego towaru bez powiadomienia i pisemnej zgody Sprzedającego. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji lub niewłaściwej konserwacji.

6.  Odpowiedzialność

6.1.Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

6.2.Sprzedający nie ponosi względem kupującego odpowiedzialności za wady estetyczne, nie mające wpływu na funkcjonalność.

6.3.Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

6.4.W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, strona z przyczyny, z której nastąpiło odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 15% wartości tych towarów i usług, których dotyczy odstąpienie.

6.5.W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, nie spowodowanej okolicznościami opisanymi powyżej, Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy lub niewykonanych  usług, za każdy zakończony dzień opóźnienia - łącznie jednak nie więcej niż 5% ceny części przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką.

6.6.ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie lub wynikowe szkody i straty takie jak - lecz nie ograniczone tylko do nich - straty dochodów, majątku, koszty kapitału czy utracone korzyści.

6.7.Zapłacone w/w kary umowne wyczerpują wszelkie odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do wartości tej umowy.

7.  Rozwiązanie umowy

7.1.Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę na mocy porozumienia

7.2.Sprzedający może odstąpić od umowy (bez uprzedzenia) w przypadku:

- braku wpłaty zaliczki, o ile jest ona przewidziana, w okresie dłuższym niż 1 miesiąc od daty ustalonej umową.

- nie dostarczeniu przez Kupującego danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

- nie odebrania towaru w okresie 2 miesięcy od oznaczonej daty odbioru.

- przeterminowania płatności ponad 1 miesiąc należności za wcześniej dostarczoną partię towaru lub za towar dostarczony na mocy odrębnej umowy między tymi samymi stronami.

7.3.Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie, trwającej dłużej niż 2 miesiące i powstałej z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego.

7.4.Strona odstępująca od umowy, w przypadkach przedstawionych w pkt. 7.2 i 7.3, poinformuje drugą stronę o odstąpieniu od umowy.

8.  Postanowienia końcowe

8.1. OWS stanowią integralną część umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.

8.2.Treść OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy   w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej Sprzedającego, pod adresem : http://www.zeltech.pl/.

8.3.W przypadku rozbieżności między niniejszymi OWS a treścią potwierdzenia - pierwszeństwo mają warunki podane w potwierdzeniu.

8.4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia, w stosunku do treści potwierdzenia i niniejszych OWS, wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

8.5.Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.

8.6.Przeniesienie praw i obowiązków jednej strony - wynikających z umowy - na osobę trzecią, wymaga pisemnej zgody drugiej strony.

8.7.Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

8.8.Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami.

8.9.W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

8.10.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.11.  Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

8.12.  Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

Zarząd Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl